IGRIŠČE: + 386 (0)41 903 555info@cubogolf.com
RESTAVRACIJA: + 386 (0)40 621 336fnb@cubogolf.com

OBVESTILO KANDIDATU GLEDE OBDELAVE PODATKOV

 

 

Upravljavec podatkov

 

Upravljavec vaših osebnih podatkov je: CUBO Golf, turizem in gostinstvo, d.o.o., Slovenska cesta 15, 1000 Ljubljana, matična številka: 8071535000 , davčna številka: SI 90551885, telefonska številka: 041 903 555, elektronski naslov: info@cubogolf.com (v nadaljevanju »CUBO GOLF« ali »upravljavec«).

 

To obvestilo velja za vse kandidate, ki se pri upravljavcu prijavljajo na delovno mesto, pošiljajo samoiniciativne prošnje za zaposlitev ali se prijavljajo za delo na podlagi kakšne druge pravne podlage kot je delo na podlagi napotnice študentskega servisa (za dijake in študente), opravljanje praktičnega izobraževanja v okviru izobraževalnih programov (za vajence), pogodbeno delo (delo preko podjemne ali avtorske pogodbe), volontersko opravljanje pripravništva, napoteni delavci idr.

 

Zagotavljamo vam, da bomo vaše osebne podatke zbirali, obdelovali, varovali in hranili skladno z veljavno evropsko zakonodajo (Splošno uredbo o varstvu podatkov) in nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (vsakokrat veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o elektronskih komunikacijah in Zakon o elektronskem poslovanju na trgu) ter notranjimi akti upravljavca s področja varstva osebnih podatkov.

 

Storili bomo vse, kar je v naši moči, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami. Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov, velja stroga zaupnost.

 

Osebni podatki

 

Osebni podatek je katerakoli informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Posameznik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

 

Odvisno od okoliščin posameznega primera, lahko zbiramo in obdelujemo naslednje vaše osebne podatke:

 • identifikacijske podatke kot so: ime in priimek, datum rojstva ali EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, davčna številka, državljanstvo;
 • kontaktne podatke kot so: naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, telefonska številka ali naslov elektronske pošte, fotografija;
 • podatke iz vašega življenjepisa in/ali motivacijskega pisma: podatki o opravljenih programih izobraževanja, tečajih ali pripravništvih, podatki o vrsti in stopnji šolanja, podatki, ki zadevajo naravo in vsebino trenutnega delovnega mesta kot tudi tisti, ki zajemajo njihov zaključek in podatki glede narave, obdobja in vsebine prej omenjenih zaposlitev kot tudi glede njihovega zaključka, podatki o kompetencah in sposobnostih, ki so relevantne za delo pri CUBO GOLF, reference in potrdila o šolanju, izobraževanju, tečajih delovnih izkušnjah ipd.;
 • podatke iz opravljenih osebnostnih in/ali psiholoških testov oziroma podatke iz vprašalnikov, ki jih pripravi upravljavec za testiranje osnovnega znanja, ki se navezuje na posamezno delovno mesto;
 • videoposnetke vstopa iz izstopa iz poslovnih prostorov;
 • podatke o veljavnosti vozniškega dovoljenja, ko je vozniški izpit pogoj za zasedbo delovnega mesta;
 • druge podatke, ki nam jih prostovoljno posredujete.

 

Pravne podlage

 

Obdelava vaših osebnih podatkov poteka na osnovi naslednjih pravnih podlag:

 • določil 28., 29. in drugih členov Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju »ZDR-1«) in drugih relevantnih predpisov, ki od upravljavca zahtevajo izpolnjevanje določenih pravnih obveznosti (točka (c) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov);
 • pogajanj za sklenitev pogodbe o zaposlitvi ali opravljanja dela na podlagi študentske napotnice, podjemne pogodbe ali pogajanj za drugo pogodbeno razmerje z vami (točka (b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov);
 • zakonitih interesov upravljavca ali tretje osebe, če nad njimi ne prevladajo vaši interesi ali temeljne pravice in svoboščine (točka (f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov). Zakoniti interesi upravljavca so npr. učinkovito, zakonito in ustrezno voditi posle in upravljati našo komunikacijo, nadzor nad dostopom in izstopom iz poslovnih prostorov idr.;
 • vaše privolitve (točka (a) prvega odstavka 6. člena splošne uredbe o varstvu podatkov).

 

Če se obdelujejo posebne vrste osebnih podatkov (npr. podatki o zdravju ali podatki o članstvu v sindikatu), se podatki obdelujejo na podlagi vaše privolitve (točka (a) prvega odstavka 6. člena splošne uredbe o varstvu podatkov), ali če je to potrebno za izvajanje pravic ali izpolnjevanje pravnih obveznosti iz delovnega prava in prava socialne varnosti (točka (b) drugega odstavka 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov) ali če je obdelava potrebna za zaščito življenjskih interesov delavca, na katerega se nanašajo osebni podatki, ko delavec, na katerega se nanašajo osebni podatki ni sposoben dati privolitve (točka (c) drugega odstavka 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

 

Nameni obdelave vaših podatkov

 

Vaše osebne podatke obdelujemo predvsem za:

 • običajne namene prijave na delovno mesto v CUBO GOLF in izvedbe postopka izbire kandidata za delovno mesto kot je kontaktiranje v zvezi s prijavo, preverjanje izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, povabilo na morebitni razgovor, oprava razgovora, kontaktiranje o (ne)izboru idr.;
 • namene upravljanja in administracije, da najdemo primernega kandidata za prosto delovno mesto;
 • morebitno pripravo osnutka pogodbe o zaposlitvi ali druge pogodbe, če se delo opravlja na drugi pravni podlagi;
 • obrambo naših zahtevkov v primeru spora zaradi domnevne diskriminacije pri vodenju postopka izbire;
 • namen izvedbe osebnostnih in/ali psiholoških testov oziroma vprašalnikov za testiranje osnovnega znanja, ki se navezuje na posamezno delovno mesto;
 • kontrolo dostopa in izstopa iz naših poslovnih prostorov;
 • vodenje evidence z vašimi kontaktnimi podatki ter za komunikacijo z vami z namenom optimalnega obveščanja ter organizacije in izvajanja postopka prijave.

 

Viri podatkov

 

Praviloma podatke pridobivamo neposredno od vas ali pa od zunanjih nabornikov ali iskalcev kadrov, katerim ste razkrili vaše osebne podatke (npr. ponudnikom portalov zaposlitev, agencij za posredovanje dela).

 

CUBO GOLF ne obdeluje podatkov kandidatov iz drugih javnih / zasebnih virov, neposrednih poizvedb pri predhodnih delodajalcih ali z izvajanjem varnostnih preverjanj na spletu.

 

Avtomatizirane odločitve

 

CUBO GOLF pri postopku prijave oziroma izbire kandidata ne uporablja avtomatiziranega odločanja.

 

Kategorije uporabnikov

 

V postopku prijave bomo podatke delili z vodstvom družbe CUBO GOLF, kadrovskim oddelkom in odgovornim oddelkom, ki ponuja delovno mesto.

Vaši osebni podatki se skladno z zakonodajnimi zahtevami ali za namen izpolnjevanja naših pogodbenih obveznosti lahko posredujejo naslednjim kategorijam uporabnikov:

 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;
 • ponudnikom storitev za tisk in poštnih storitev;
 • računovodskemu servisu, odvetniškim pisarnam in drugim ponudnikom pravnega in poslovnega svetovanja;
 • zunanjemu računovodskemu servisu;
 • po potrebi institucijam, kot so zavarovalnice, sodišča, organi pregona idr.

 

Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posredovani tretjim nepooblaščenim osebam brez vaše privolitve, razen če veljavna zakonodaja od nas zahteva drugače. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v našem imenu in v mejah našega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu).

 

Zavezujemo se, da niti mi niti drugi uporabniki, vaših osebnih podatkov ne bodo posredovali ali prenesli v tretjo državo izven Evropske unije in/ali Evropskega gospodarskega prostora ali v mednarodno organizacijo brez ustrezne stopnje zaščite.

 

Obdobja hrambe

 

Vaše podatke bomo hranili in uporabljali samo toliko časa, kolikor bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni. Po preteku obdobja hrambe bomo vaše osebne podatke učinkovito in trajno izbrisali ali anonimizirali, tako da vaša identifikacija ne bo več mogoča.

 

Podatki iz prijave se hranijo zgolj za čas trajanja postopka zaposlovanja in še 30 dni po tem, ko je bil kandidat obveščen o zaključku postopka zaposlovanja, če ni prišlo do zaposlitve. V primeru zaposlitve bodo vaši podatki iz prijave shranjeni v kadrovski mapi.

 

Če bomo vaše podatke hranili tudi po zaključku postopka zaposlovanja z namenom, da vam ponudimo drugo delovno mesto ali če ste se prijavili na lastno pobudo, bomo podatke hranili na podlagi vaše izrecne privolitve. V tem primeru bomo podatke iz vaše prijave hranili največ 2 leti, razen če ste medtem svojo privolitev obnovili.

 

V primeru spora iz zaposlitvenega postopka, se vaši podatki lahko hranijo še ves čas do zaključka takega spora.

 

Svoboda izbire

 

Informacije, ki nam jih posredujete, nadzorujete vi. Če se odločite, da nam določenih podatkov ne boste posredovali, potem se lahko zgodi, da vaše prijave ne bomo mogli obravnavati in vas bomo morali izključiti iz postopka prijave oziroma z vami ne bomo mogli skleniti delovnega ali poslovnega razmerja.

 

Če se vaši osebnih podatki spremenijo (npr. elektronski naslov, naslov, telefonska številka idr.), vas prosimo, da nas o spremembah prav tako obvestite na elektronski naslov: vop@cubogolf.com.

 

Vaše pravice

 

Zagotavljamo vam dosledno zagotavljanje uresničevanja vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi veljavnih pravnih predpisov. Katere pravice vam pripadajo, zavisi od okoliščin konkretne obdelave vaših podatkov, zato ni nujno, da vam v konkretnem primeru pripadajo vse od spodaj navedenih pravic.

 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko od nas kadarkoli zahteva, da mu:

 • potrdimo, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne in omogočimo dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje);
 • podamo informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.);
 • omogočimo popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogočimo dopolnitev nepopolnihosebnih podatkov;
 • omogočimo pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe);
 • omogočimo pravico do omejitve obdelave;
 • omogočimo pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na naših zakonitih interesih, pri čemer bomo v takem primeru nadaljevali z obdelavo vaših osebnih podatkov le v primeru, če bomo dokazali nujne legitimne razloge za obdelavo, ki bodo prevladali nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami. Obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja lahko ugovarjate brez navedbe razlogov in z obdelavo podatkov v te namene bomo nemudoma prenehali;
 • omogočimo pravico do prenosljivosti podatkov in mu posredujemo podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posredujemo drugemu upravljavcu, pri čemer to velja le v primeru obdelave vaših osebnih podatkov na podlagi privolitve ali pogodbenega razmerja; ter
 • omogočimo pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi vaše privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica. Vašo privolitev lahko kadarkoli brezplačno prekličete s pisno izjavo, ki se pošlje na elektronski naslov: vop@hotelcubo.com. Preklic privolitve za obdelavo vaših osebnih podatkov nima nobenih negativnih posledic ali sankcij.

 

Če sumite, da pri obdelavi vaših podatkov prihaja do kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, na naslovu Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefonska številka: 00 386 (0)1 230 97 30, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si.

 

Stik

 

Za vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, smo dosegljivi na telefonski številki: 041 903 555 ali na elektronskem naslovu: hr@cubogolf.com ali vop@cubogolf.com.

 

Zavezujemo se, da bomo na vaše zahteve odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

 

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko od vas zahtevamo dodatne podatke. Če vas kljub temu ne bomo mogli zanesljivo identificirati, bomo morali na žalost vašo zahtevo zavrniti.

 

Spremembe

 

Predmetne informacije lahko po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. O morebitnih spremembah, ki bistveno vplivajo na obdelavo vaših osebnih podatkov, vas bomo predhodno obvestili na primeren način (npr. po elektronski pošti).

 

 

Datum: 1.7.2020

Ilya Semov, direktor

CUBO golf, d.o.o.

Slovenska cesta 15, Ljubljana